امروز: 30 - 06 - 02 | میلادی 2023 - 09 - 21

آمار نویسی  مثل تاريخ‌نويسی تاکنونی يک تاريخ‌نويسی واقعگرايانه از جريانهای اجتماعی يا درون جامعه ايران نبوده، آیا از نگاه حرکت های روشنفکری و نخبگان جامعه و یا دستگاه دولتی واقعگرايانه است؟

جناب آقای قالیباف
به عنوان یک فعال اجتماعی هر چه می اندیشم از کار و فعالیت های شما، جز خیابان های پر دست انداز و کودکان  سراپا فرورفته در سطل های آشغال چیزی به یاد نمی آورم.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency