امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18

 قرار بود زندگی پس از فرار از ارتش مقاومت برای گریس آسان تر شود. ولی جنگ تنها نیمی از داستان اوست.

از هر چهار دخترکه ختنه می شوند یک نفر می میرد. قطع عضو واژه ای که هر انسانی فارغ ازجنسیت وسن وسال، در هرکجای دنیا که باشد، ازآن واهمه دارد. تا حدی که افراد برای فرار ازآن حاضرند جان خودرا از دست بدهند اما عضوی از اعضای بدنشان قطع نشود.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency