امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18

مقاله‌ی حاضر در مقیاس جهانی، به بررسی کار اجباری کودکان در خانه پرداخته و رابطه‌ی درهم‌تنیده‌ی‌ بین کار و بردگی را تشریح می‌کند. این مقاله همچنین، عواقب [کار اجباری] برای گروه‌های آسیب‌پذیر کودکان کار را مورد بررسی قرار می‌دهد.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency