امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18

"استفاده نظامی از کودکان" امر جدیدی نیست با این حال آمار دقیقی در این مورد یافت نمی شود؛ اعداد و ارقام تمام مدت تغییر می کنند، چرا که دولتها یا گروه های مخالف دولت همواره منکر استفاده نظامی از کودکان هستند. با این حال همین امروز  ده ها هزار کودک زیر 18سال؛ دختر و پسر، در نیروهای نظامی به عنوان سرباز  خط مقدم، پیام رسان، جاسوس، سپر انسانی، خدمتکار یا برده جنسی به کار گرفته می شوند.

یکی بود یکی نبود غیر از گلوله و دشمن چیزی نبود.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency