امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18

جنگ بهتر از جنگ زده و مهاجر افغانی بودن است

هنگامی که براساس دلایلی همچون بی سرپرستی، بد سرپرستی، عدم تمکن خانواده و از همه مهمتر عدم حمایت های دولتی، کودکی به کار گرفته می شود؛ کاملا مشخص است که حقوق اولیه او در جامعه ای که زندگی می کند، نادیده گرفته شده و نیاز های اساسی اش تأمین نمی گردد.لذا رشد چند جانبه او با اختلال  روبرو خواهد شد.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency