امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18

بسیاری از مردم سوریه در اثر جنگ به کشور های همسایه پناهنده شدند و بیشتر از 4 میلیون پناهنده سوری در کشورهای ترکیه, لبنان, اردن , مصر و مناطق کرد نشین عراق زندگی می کنند. .در این میان کودکان فراوانی وجود دارند که مجبورند به منظور رسیدن به زندگی بهتر سفرهای خطرناکی را پشت سر بگذارند.

 جالب ترین و عجیب ترین اتفاق در  روانشناسی، اندک بودن آزمونهای سنجش برای" کودک کار" در آکادمی های جهان است. درهر زمینه ای که به فکر تان هم نرسد، در جهان آزمون و انواع تست ها را داریم که به روز شده و در تمام نقاط جهان از آن استفاده میشود. ولی برای سنجش، کشف نیاز وارزیابی روانی درعرصه کودک کار، روانشناسی تا کنون فقیرترین موضوعی است که به آن پرداخته شده. 

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency