امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18

باید پایتان به دروازه غار برسد تا شهر کوچک کارتن خوابها و محله دروازه غار  را تا حدودی درک کنید. 

 از اواسط دهه هشتاد که مفهوم شهر دوستدار کودک وارد ایران شد، بی آنکه توجهی به مفهوم واقعی این فرایند شود بانگاهی سطحی و کالبدی، در سطح مدیریت شهری به مرحله اجرا و قانون گذاری درآمد. عنوان« شهر دوستدار کودک» در کنار مفاهیمی چون  « شهر سبز» و «توسعه پایدار» زینت بخش سخنرانیهای مسئولان گردید. استفاده از عناوین تا جایی پیش رفته که شهرداري تهران جهت هدايت پروژه شهر دوستدار كودك در شهرهاي خاور ميانه و شمال آفريقا به عنوان دبيرخانه، پذيرش مسئوليت نموده است. اینجاست که سخن از شهر دوستدار کودک بیشتر شبیه یک شوخی می ماند. وقتی به مصوبه سال 88 که زیر عنوان شهر دوستدار کودک توسط شورای شهر  تهران تصویب و لازم الاجرا شده، نگاه می اندازید، متوجه می شوید خنده تان بی دلیل نبوده است.  تمامی مفاد مصوبه به اصلاحات کالبدی و برگزاری مراسم جشن محدود شده و  به قسمت اعظمی از کودکان که هر روز زیر بار خشونت های شهری، کودکی خود را از دست می دهند هیچ اشاره ای نشده است. 

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency