امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18

بیانیه به مناسبت 8 اکتبر روز جهانی کودک

تبریک به مناسبت 8 اکتبر، روز جهانی کودک؛ به تمامی کودکان و به مدافعان و فعالان حقوق و منافع کودکان، بویژه فعالان"جنبش مدافعان حقوق کودکان".

تبریک به مناسبت 8 اکتبر؛  به کودکان، فعالان جنبش دفاع از کودک، مدافعان لغو کار کودک و همه کسانی که خواهان تغییر شرایط در جهت ایجاد جهانی بهتر برای کودکان و همه انسان ها هستند.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency