امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18

کودکان سوریه گم شده‌اند. نزدیک به سه سال از درگیری و جنگ در سوریه می‌گذرد. با این حال ما نتوانستیم رد کودکان سوری را در هیچ کدام از کنفرانس‌های بین‌المللی، برنامه‌های مستند و غیرمستند و اخبار مختلف پیدا کنیم. اگرچه ادعای حمایت از آنان همه جا هست، کمتر کسی حرف از راه‌کاری عملی به سود آن‌ها می‌زند و کمتر کسی جز تاسف خوردن کاری برایشان انجام می‌دهد.

اول ماه می گرامی باد!

 

خالقان حقیقی جهان امروز، از حاصل رنج و کارشان؛ بی بهره اند!؟ این واقعیت تلخ جهانی است که بر نابرابری و بی عدالتی بنیاد شده است. این قاعده ی ناعادلانه و شیوه غیر انسانی سرمایه داری؛ تابدانجا پیش رفته و می رود که به جای بهره گیری از نیروی واقعی کار؛ یعنی "ارتش صدها میلیونی بیکاران جهان"، کودکان را به کار و بردگی می گمارد. 

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency