امروز: 08 - 03 - 03 | میلادی 2024 - 05 - 28

شاید برای بسیاری مفهوم اقدامات و خدمات بشردوستانه نامأنوس بنماید. خدمات بشردوستانه به آن دسته از اقداماتی اطلاق می‌گردد که به‌صورت داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد برای نجات جان، سلامت و آسایش انسان‌ها به‌ویژه در هنگامه مخاصمات مسلحانه و بحران‌های انسانی صورت می‌گیرد.

در آموزش و پرورش در گروه سنی کودک و نوجوان، مهمترین آسیب اجتماعی را رفتارهای پر خطر می دانیم زیرا این گروه سنی یعنی کودک و به ویژه نوجوان ویژگی هایی همچون دوره بلوغ و هیجانات دارند که مربوط به سن آنها می‌شود

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency