امروز: 08 - 03 - 03 | میلادی 2024 - 05 - 28

میدری معتقد است که در حوزه کودک‌آزاری با ضعف قانونی مواجه هستیم، زیرا در این مواقع، نظر پزشکی قانونی پذیرفته نمی‌شود و تنها زمانی یک جرم از نگاه قانون محرز محسوب می‌شود، که دیده شده باشد

سال ۱۸۱۰ حدود ۲ میلیون کودک در سنین مدرسه رفتن، بین ۵۰ تا۷۰ ساعت را در هفته کار می‌کردند که بیشتر آن‌ها از خانواده‌های فقیر می‌آمدند. وقتی والدین از عهده مخارج فرزندان‌شان برنمی‌آمدند آن‌ها را به صاحبان کارگاه‌ها یا کارخانه‌ها می‌سپردند

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency