امروز: 08 - 03 - 03 | میلادی 2024 - 05 - 28

وی با اشاره به ناموفق بودن خصوصی سازی در کشور گفت: به نام خصوصی سازی زمین های کارخانه ها را فروختند، کارگران را اخراج کردند و نتیجه آن گسترش بیکاری بود

بیست و ششم مردادماه بود که علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشت وزیر بهداشت، درجلسه‌ای از گرسنگی ٣٠‌درصد ایرانیان خبر داده و گفت : «این افراد نان خوردن ندارند.»

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency