امروز: 08 - 03 - 03 | میلادی 2024 - 05 - 28

در کل باید گفت تغییرات پیشنهادی دولت در ماده 41 صدرصد به زیان کارگران و بر اساس خواسته های کارفرمایان تدوین شده است

معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش دزفول گفت: متاسفانه و با وجود رشد خدمات آموزشی در حوزه‌های مختلف بیش از  40 هزار دانش‌آموز دختر و پسر مقطع ابتدایی در  واحدهای آموزشی مختلف شهری و و روستایی شهرستان دزفول ترک تحصیل کرده‌اند

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency