امروز: 31 - 04 - 03 | میلادی 2024 - 07 - 21

من بچه‌های سر کوچه‌مان را دوست ندارم چون به هر دختری که میاد گیر می‌دهند. من پسر همسایه‌یمان را دوست دارم چون به هیچ دختری محل نمی‌گذارد. من از بقال سر کوچه خود بدم می‌آید چون به ما شیر نمی‌دهد و گران‌فروشی می‌کند. من مادرم پدرم و برادر و خواهرم را دوست دارم چون به من خیلی مهربانی کرده است.

 

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency